Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλ' εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα, δια να υπάγητε σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη, ώστε ό,τι αν ζητήσητε παρά του Πατρός εν τω ονόματι μου, να σας δώση.

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιε' 16